header_pic
logo

 
 
Home EP news
Contact us Site map  
    Spring    
 
   

Health Curriculum

 
 

M.1

M.2

M.3

M.4

M.5

M.6

         
       
         

M.1 Health

Unit

Content

Hours

1

 • ระบบอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย

4

2

 • ก้าวสู่วัยรุ่น

2

3

 • เจริญเติบโตของวัยรุ่น

2

4

 • ฝันร้าย

2

5

 • อาหารและโภชนาการ

2

6

 • ปัญหาโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ

2

7

 • น้ำหนักตัวกับสุขภาพ

2

8

 • สมรรถภาพทางกาย

2

9

 • การปฐมพยาบาล

6

10

 • การเคลื่อนย้ายอย่างปลอดภัย

4

11

 • สารเสพติด

4

12

 • สถานการณ์เสี่ยง

4

13

 • สอบกลางภาค/สอบปลายภาค

4

Total

 

40

 
       
 

M.2 Health

Unit

Content

Hours

1

 • เติบโตตามวัย

4

2

 • วัยรุ่น วัยวุ่น

2

3

 • หญิงชายเท่าเทียมกัน

2

4

 • ปลอดภัยไว้ก่อน

2

5

 • บริการดี ชีวิตดี มีคุณภาพ

2

6

 • ปัญหาโภชนาการที่มีผลต่อสุขภาพ

2

7

 • สุขภาพดีกับเทคโนโลยี

2

8

 • จิตดี ชีวีเป็นสุข

2

9

 • อารมณ์ดี ไม่มีเครียด

4

10

 • สมดุลกายจิต ชีวิตพอเพียง

4

11

 • อย่าริ อย่าลอง อย่าเสพ

4

12

 • ลดความเสี่ยง

2

13

 • หลีกเลี่ยงอันตราย

2

14

 • ทดสอบความพร้อม

2

15

 • สอบกลางภาค/สอบปลายภาค

4

Total

 

40

 
 

M.3 Health

Unit

Content

Hours

1

 • พัฒนาตนให้สมวัย

3

2

 • วัยทองสู่วัยสูงอายุ

4

3

 • อารมณ์เพศ

2

4

 • ความเสี่ยง ความเสีย

2

5

 • อนามัยการเจริญพันธุ์นั้นต้องปฏิบัติ

3

6

 • สิ่งแวดล้อมดีมีสุข

4

7

 • โรคาพาทุกข์

3

8

 • ดูแลตนเอง

2

9

 • มีสิทธิ์ ต้องใช้

4

10

 • กายใจสายสัมพันธ์

2

11

 • แผนสุขภาพ

2

12

 • เสี่ยงนักชักวุ่น

2

13

 • ปลอดภัยไว้ก่อน

4

14

 • สอบกลางภาค/สอบปลายภาค

2

Total

 

40

 

Back to top

 

 

M.4 Health

Unit

Content

Hours

1

 • การทำงานของระบบอวัยวะของร่างกาย

4

2

 • ค่านิยมในเรื่องเพศ

2

3

 • ความขัดแย้งในวัยเรียน

2

4

 • ความรับผิดชอบของบุคคลที่มีการสร้างเสริมสุขภาพ

2

5

 • สื่อโฆษณากับสุขภาพิ

4

6

 • สิทธิผู้บริโภค

4

7

 • การวางแผนพัฒนาสุขภาพของตนเอง์

4

8

 • ดูแลตนเอง

2

9

 • การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย้

2

10

 • สารเสพติด

4

11

 • การใช้ยา

2

12

 • การช่วยฟื้นคืนชีพ

4

13

 • สอบกลางภาค/สอบปลายภาค

4

Total

 

40

 
 

M.5 Health

Unit

Content

Hours

1

 • ระบบแห่งชีวิต

4

2

 • วางแผนดีชีวิตมีสุข

2

3

 • เพศกับวัฒนธรรมไทย

2

4

 • ใส่ใจกับบทบาททางเพศ

2

5

 • รู้จักสิทธิ

2

6

 • พิษจากสื่อ

4

7

 • โรคาพาให้ทุกข์

4

8

 • กายจิตสัมพันธ์

2

9

 • ชุมชนร่วมใจ ชีวิตปลอดภัย

2

10

 • อย่าไปหาสารเสพติด

4

11

 • เฉียดเรื่องเสี่ยง

2

12

 • หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง

2

13

 • ช่วยถูกวิธี ชีวิตปลอดภัย

2

14

 • ทดสอบความพร้อม

2

15

 • สอบกลางภาค/สอบปลายภาค

4

Total

 

40

 
 

M.6 Health

Unit

Content

Hours

1

 • ระบบมหัศจรรย์

4

2

 • การวางแผนชีวิตที่ดีในอนาคต

2

3

 • รักษาความบริสุทธิ์

2

4

 • รักกันได้ แต่อย่าไร้ขอบเขต

2

5

 • ไม่เสี่ยง เลี่ยงไว้ ป้องกันได้

2

6

 • สุขภาพผู้บริโภค

4

7

 • สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสุข

4

8

 • การจัดการความเครียด

2

9

 • สุขภาพดี สาธารณสุขเด่น ไม่เป็น ป้ญหา

2

10

 • การสร้างเสริมสมรรถภาพ กลไกแห่งร่างกาย

4

11

 • ทำถูก ทำดี และทำได้ ปลอดภัยแน่

2

12

 • อุบัติเหตุ สารเสพติด และ ความรุนแรง

2

13

 • ช่วยได้ถูกวิธี ชีวีจะปลอดภัย

2

14

 • สอบกลางภาค/สอบปลายภาค

4

Total

 

40

         
 
 
    Back to top