ผลงานครูจารุณี

ผลงานครูจารุณี : ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ลำดับที่ รายการ ระดับชั้น ปีที่ผลิต
 1 CAI ชุดธุรกิจในชีวิตประจำวัน  ม.2  
 2 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง สนุกกับบัญชี  ม.4  
 3 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง องค์กรธุรกิจ  ม.2  
 4 ชุดการเรียนรู้เรื่อง การติดต่อสื่อสาร  ม.2  

หน้าที่พิเศษ

หน้าที่พิเศษ  :  ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่ รายการ ฝ่าย/งาน
1 หัวหน้าศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา บริหารงานวิชาการ
2 หัวหน้าศูนย์พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา บริหารงานวิชาการ
 3 กรรมการงานบุคลากร บริหารงานบุคลากรและงบประมาณ
 4 กรรมการงานสารสนเทศ บริหารงานบุคลากรและงบประมาณ
 5 กรรมการและเลขานุการแผนงาน บริหารงานบุคลากรและงบประมาณ
6 วัดและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน บริหารงานวิชาการ
 7 แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บริหารงานวิชาการ

รายวิชาที่เปิดสอน

รายวิชาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น วิชา
1 ง 22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) ม.2 พื้นฐาน
2 ง 31222 บัญชีคิดสนุก 1 ม.4 เพิ่มเติม
3   กิจกรรมชุมนุมอินเทอร์เน็ต ม.ต้นและม.ปลาย เลือก
4   ลูกเสือวิสามัญตอนปลาย ม.4 บังคับ
5   กิจกรรมแนะแนว ม.2/7 ก  

ตารางสอนครูจารุณี

ตารางสอนครูจารุณี
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

วัน/คาบ 8.30-9.20 9.20-10.10 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์  733 ง 22101 ม.2/1  ประชุมวิชาการ  
อังคาร  733 ง 22101 ม.2/2  กิจกรรมชุมนุม แนะแนว ม.2/7  ลูกเสือวิสามัญ
พุธ   733 ง 22101 ม.2/3   733 ง 22101 ม.2/4
พฤหัสบดี 733 ง 22101 ม.2/5   733 ง 22101 ม.2/6  ประชุมคณะทับทิม
ศุกร์  733 ง 22101 ม.2/7   733 ง 31222 ม.4/8-11