ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บเพจครูจารุณี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง


โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรีชญาของเศรษบกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2556 ได้รับมอบหมายตามคำสั่งเป็นหัวหน้าตัวชี้วัดที่ 8 จัดทำ/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและเป็นหัวหน้าจัดทำวีดีทัศน์การนำเสนอต่อคณะกรรมการ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ข่าว

สื่อการเรียนการสอน

e-book เรื่อง สินค้าและบริการ

16 มิถุนายน 2556

สร้างด้วยโปรแกรม DeskTopAuthor สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2..

Read more

CAI เรื่องประเภทเครื่องใช้สำนักงาน

16 มิถุนายน 2556

สร้างด้วยโปรแกรม Captivate สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2..

Read more

CAI ชุดธุรกิจในชีวิตประจำวัน

15 มิถุนายน 2556

สร้างด้วยโปรแกรม Dreamweaver สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประกอบด้วยเรื่องธุรกิจทั่วไป,.....

Read more