2013-10-31-05-08-27การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้รับมอบหมายตามคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานตัวชี้วัดที่ 2.4 การผลิต การใช้และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และหัวหน้าฝ่ายมัลติมีเดีย ได้ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้นเรียบร้อย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม...
14080
2013-09-25-04-06-48นักเรียนที่ประสงค์จะสอบถามผลการเรียนรายวิชาการงานอาชีพฯ (งานธุรกิจ) และวิชาบัญชีคิดสนุก กับครูจารุณี สามารถติดต่อสอบถามได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อผลประโยชน์ของนักเรียนเอง 
12130
2013-08-30-08-49-04นักเรียนที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติม บัญชีคิดสนุก สามารถดาว์นโหลดแบบฝึกหัด เรื่องการบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันทั่วไป (ร้านสารพัดนึก) ได้ที่เมนู ดาว์นโหลดเอกสาร หัวข้อ เอกสาร
16620
2013-08-26-03-43-14ได้มีโอกาสไปทัศนศึกษากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2556 ที่สยามนิรมิต กรุงเทพฯ ได้รับความรู้และเห็นเทคนิคการแสดง สวยงามมาก แต่เสียดายได้แต่เก็บความประทับใจไว้...
10610
2013-08-26-03-05-37นักเรียนที่เรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานธุรกิจ) รหัสวิชา ง 22101 สอบปลายภาคนอกตารางตั้งแต่วันที่  9 - 13 กันยายน 2556 
10860
2013-08-26-02-55-44ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ข เรียนชดเชยในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ชั่วโมงที 8 - 9 ห้องเรียน 733
4490
google-sitesอบรม ICT เพื่อการเรียนรู้ โดยใช้ Google Sites ระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ จังหวัดราชบุรี หน่วยงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8
10810
2013-07-30-08-37-15โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรีชญาของเศรษบกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2556 ได้รับมอบหมายตามคำสั่งเป็นหัวหน้าตัวชี้วัดที่ 8...
12670
2013-07-30-08-36-18 การประเมินดำรงสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ได้รับมอบหมายตามคำสั่งให้ทำหน้าที่ในหัวข้อ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้...
10740
255613 มิถุนายน 2556 เป็นวันพฤหัสที่นักเรียนควรจดจำ เนื่องจากวันนี้ทำพิธีไหว้ครู นักเรียนประจำชั้้นม.2/7 ก ของตนเอง นำพานดอกไม้มาไหว้ ยินดีและมีความสุข
10890

ประเมินสถานศึกษาพอเพียง


โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรีชญาของเศรษบกิจพอเพียง เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2556 ได้รับมอบหมายตามคำสั่งเป็นหัวหน้าตัวชี้วัดที่ 8 จัดทำ/ผลิต/ใช้/เผยแพร่สื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอนและเป็นหัวหน้าจัดทำวีดีทัศน์การนำเสนอต่อคณะกรรมการ

Additional information