ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 พ.ค. 62 อบรมครูการสอนวิชา IS
งานพัฒนาบุคลากร
07 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
02 พ.ค. 62 ถึง 03 พ.ค. 62 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
งานกิจการนักเรียน
17 เม.ย. 62 ถึง 30 เม.ย. 62 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นม.1 ปีการศึกษา 2562
งานวิชาการ