กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายพรชัย ปัญญาสาโรจน์

นางนที คงประพันธ์

นายชัยติพัฒน์ ทรงศรีเจริญ

นายสราวุฒิ ลิ้มติ้ว

นางสาวเบญจพรรณ พูนลาภเดชา

นายภัทรกร ตรีอุดม

นางอรัญญา เอี่ยมละมัย

นายกิตติ ศรีสุวรรณ