กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางยุพเยาว์ จันทร์เจิม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสราวุฒิ ลิ้มติ้ว

นายพรชัย ปัญญาสาโรจน์

นางนที คงประพันธ์

นางปุณิกา จุลรีญากาศ

นายชัยติพัฒน์ ทรงศรีเจริญ

นายกิตติพิชญ์ เอียดซัง

นางสาวเบญจพรรณ พูนลาภเดชา

นายภัทรกร ตรีอุดม

นางอรัญญา เอี่ยมละมัย

นายกิตติ ศรีสุวรรณ