คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล วงษ์ใจ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยวรรณ์ อภิฉัตรชุติพงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะโกเมน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุธิดา สอยเหลือ
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะทับทิม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายรัตนชัย วงษ์ทวีทรัพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะนิลรัตน์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมธาวี จิตต์แปง
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะบุษราคัม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพร บุญญารัตนสถาพร
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะไพลิน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุขจิราภรณ์ ชัยสงคราม
ตำแหน่ง : หัวหน้าคณะมรกต
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6